Barion Pixel

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át, vagy amennyiben ezt az adatkezelő jogos érdeke vagy jogi kötelezettség teljesítése kívánja meg. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@mikellabornek.hu email címen. A személyes adatok törlését is ugyanitt lehet igényelni.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Kovács Regina, info@mikellabornek.hu, 8416 Dudar, Ady Endre utca 4.,

(Adatvédelmi tisztviselő kereső: https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search)

Bevezetés 
A ’https://mikellabornek.hu’ üzemeltetője Kovács Regina egyéni vállalkozó (Székhely: 8416 Dudar, Ady Endre u. 4., Adószám: 60753182-1-39) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.mikellabornek.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezet címei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név:

Kovács Regina ev.

Székhely:

8416 Dudar, Ady Endre utca 4.

Telefon/Fax:

0630-358-6316

E-mail:

info@mikellabornek.hu

Weboldal:

https://mikellabornek.hu/

Facebook:

@mikellabornekwebshop

Instagram

@mikellabornek

Nyilvántartási szám:

22415157

Nyilvántartó Hatóság:

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Zirci Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Adószám:

60753182-1-39

Közösségi adószám:

Képviselők:

Kovács Regina

 1. Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeni kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
„elektronikus út”: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

„Információ”: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, 061-391-1400;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint, vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

„Adatvédelmi tisztviselő”: a GDPR 37. cikke szerint kinevezett személy. A https://mikellabornek.hu/ által kinevezett személy: Kovács Regina, elérhetőség: info@mikellabornek.hu; 8416 Dudar, Ady Endre utca 4.(Adatvédelmi tisztviselő kereső: https://www.naih.hu/adatvedelmi-tisztvisel–bejelent–rendszer.html ) 

      2. Az adatkezelés jogalapja

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A https://mikellabornek.hu/ látogatóinak az adatait (IP cím, böngészési információk…) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük. A weboldalon online bőrápolási tanácsadás szolgáltatás működik. Az online bőrápolási tanácsadás regisztráció nélkül vehető igénybe, az adatok megadására a pénzügyi bizonylat kiállítása és a szolgáltatás teljesítése miatt van szükség. A regisztráció során megadott adatok esetében jogalap a hozzájárulás. A megrendelés (tanácsadás) során a felhasználó és az adatkezelő között szerződés jön létre, amely az adatkezelés jogalapja.

 1. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.1. Az adatkezelés egyéb elvei

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé.

Ezek az alapelvek: Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni. Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja. Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a weboldal és a webshop működését.

3.2. Hogyan használjuk az adatait?

Az Ön adatai számítógépes adatfeldolgozással kerülnek a rendszerbe és továbbításra, annak érdekében, hogy a Felhasználó Fiókját kezelhessük. 

3.3. Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Erről a honlapról összegyűjtött adatokat elsősorban a https://mikellabornek.hu, mint adatkezelő használja fel.

3.4. Adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívülre?

Nem kerülnek továbbításra. 

3.5. Milyen jogai vannak?

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni. Továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás. A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy az info@mikellabornek.hu címen keresztül levelet küld nekünk. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén teljesítünk. Ugyancsak kérheti a 8 évnél régebbi vásárlási előzmények törlését. Adatai törlésével megszűnik az oldalon történő regisztrációja, de regisztráció nélkül is fog tudni vásárolni a webshopon. Amennyiben a jelen honlap profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez a hozzájárulását jelen szabályzat elfogadásával megadottnak tekintjük. 

Az elektronikus hozzájárulás, illetőleg szerződés alapján kezelt adatai tekintetében joga van az adatok hordozásához, kérésére megfelelő formában előkészítjük az adatokat.
3.6. Funkcionális adatkezelés

A jogszabályi elvárások alapján meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím. 

Az érintettek köre: A weboldalon jelentkezést leadott valamennyi érintett személy.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljeskörű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal töröljük az adatokat. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton a Kovács Regina, 8416 Dudar, Ady Endre utca 4. – e-mail útján: info@mikellabornek.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Adatkezelő kötelezettsége

Adatkezelő köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

 1. a) nevét,
 2. b) székhelyét, telephelyét,
 3. c)adatkezelő elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
 4. d)az adatkezelőt nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezését, és a nyilvántartásba vételi számát,
 5. e)amennyiben az adatkezelő szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
 6. f) adószámát,
 7. g)annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek adatkezelő akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
 8. h)az adatkezelő részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha az adatkezelő részére nyújtott tárhely szolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

A tárhely szolgáltató: Hostinger International Ltd.

Székhely: 61 Lordou Vironos, 6023 Larnaca, Cyprus

Telefonszám: +357 22232364

Vezérigazgató: Arnas Stuopelis

CEO: Balys Krikščiūnas

https://www.hostinger.hu/

 1. Adatrögzítés cookie-k segítségével
  4.1.
  Mi az a cookie?

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudnánk. Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak az általunk használt cookie-król és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

4.2. A https://mikellabornek.hu mire használja a cookie-kat?

A https://mikellabornek.hu azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és felhasználói élményét növelje. A mikellabornek.hu használhat cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékkekkel kapcsolatosan tájékoztasson, igénybe vett szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott tartalmat tudjunk készíteni és személyre szabott ajánlatokat készítsünk, amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint – tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tennéannak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet az Ön számára.

4.3. Milyen cookie-kat használ a https://mikellabornek.hu?

Munkamenetre szóló cookie-k: A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.

Állandó cookie-k: Az állandó cookie-k a weblapon belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárja a böngészőt, vagy újraindítja a számítógépet.
Webanalitikai cookie-k: A Google Analyticscookiek a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználó barátabbá tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik. A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg.

További információ a Google által kezelt sütikről:     https://privacy.google.com/businesses/adsservices/       
Követő cookie-k
: Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövessék a weboldalon a böngészési magatartását, és ez alapján elemzéseket végezhessünk.          
Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k: Google Adwords sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a felhasználóinkat célzó hirdetések minél inkább relevánsak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei alapján hasonló termékek hirdetéseit láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon.        
Facebook sütikről további információk: https://www.facebook.com/business/gdpr Bing ads sütik: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx#General-FAQ
Google által kezelt sütik: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ Profilalkotás

A cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítenek nekünk abban, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítsük meg az Ön számára. Ezek alapján akár egyedi hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek.

Remarketing és retargeting: Olyan  cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődött, ismételten megjelenítsen az Ön számára. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (RTB House, Criteo) rendszere.

Felhasználói élmény növelésére használt cookie-k: Heatmap készítéséhez, AB tesztelésekhez és egyéb webanalitikához használt sütik: Beampulse, AB Tasty, a Hotjar és KeepyEyescookie-k a felhasználói viselkedést figyelik, melyek elemzésével szintén a felhasználói élmény növelését, a weboldal könnyebb használhatóságát tudjuk elérni. Ezen felül a Mopinion sütijeit használjuk az oldalon felhasználói visszajelzésekre. 

4.4. Lehetővé teszi a https://mikellabornek.hu, hogy harmadik személyek a cookie-kat használják, miközben Ön böngészik?

A https://mikellabornek.hu Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálást a Google Inc. segítségével végzi. A Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a felhasználók honlap-böngészési szokásait elemzi, erről készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által kerülnek tárolásra és továbbküldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. A Google ezeket az információkat az oldal használatával kapcsolatos értékelésekre, az oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. A Google abban az esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik személyek a Google vagy a közzétevő helyett maguk továbbítják ezeket az adatokat. A Google nem kapcsolja össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A cookie-k használatát leállíthatja, ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti (lsd. alább). A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 1. 5. Hogyan tudja a cookie-kat kezelni? 

Böngészési beállítások és a választásának következményei: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a böngésző Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogyan lehet kitörölni a cookie-kat, hogyan lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott, vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi, vagy bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje. Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat, úgy mint a Flashcookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján. Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott működésből eredő következményekért. A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható beállításokról.
Az Internet Explorer™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internetbeállítások parancsot, majd kattintson a biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:    http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:            https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se        
Chrome™ esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a biztonságra vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en
Safari™ esetén: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html Opera™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a részletes beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:  http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Okostelefon használata esetén: Annak beállításához, hogy a Safari™ böngészője elfogadja a cookie-kat Az alapképernyőn válassza ki a beállítások menüpontot, Safari opciójában érintse meg a Cookie-k elfogadása opcióban a soha, látogatott oldalakról, mindig parancsok közül, amit beállítani szeretne. A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari opciójában válassza ki a Cookie-k törlése parancsot.      
A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások, Minden Cookie törlése parancs kiválasztásával lehetséges.

5. Adatkezelések
Az adatkezelő az alábbi tevékenységek során az itt megjelölt célból kezel személyes adatokat:
Regisztráció: az adatkezelés célja a felhasználói fiók létrehozása és karbantartása
Hírlevél és direkt marketing: termékismertetők és márkahűség erősítése
Panaszkezelés: kötelező fogyasztóvédelmi panaszrendszer és ügyfélszolgálat üzemeltetése
Remarketing hirdetések: böngészési adatok alapján
Egyedi programok: lásd programonként
Egyéb harmadik szolgáltatók (címzettek): Facebook, Google, YSance DMP, Microsoft, RTB House, Criteo, Adform, MitoCommunicationsZrt.

6. Hírlevél, DM tevékenység

6.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében

Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

6.2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Ez alól kivételt képez a nem marketing célú rendszer üzenet. Amennyiben nem kíván rendszerüzeneteket kapni, törölheti profilját, vagy annak törlését az alábbi e-mail címre küldött üzenetben kérheti: info@mikellabornek.hu

6.4. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

6.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

6.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A https://mikellabornek.hu-tól az alábbi témákban kaphat hírleveleket: ajánlatok, rendezvények, tanácsadás, új termékek.

 1. Facebook-Instagram

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com, vagy Instagram.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com vagy az Instagram.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com vagy az Instagram.com weboldalon.

 1. Adattovábbítás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. 
a) A továbbított adatok köre a szolgáltatás lebonyolítása érdekében: név, telefonszám, számlázási cím, számlázási név, email cím.   
b) A továbbított adatok köre a fizetés lebonyolítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név. 
Az érintettek köre: A online tanácsadást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt szolgáltatás lebonyolítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal töröljük az adatokat. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Név: Kovács Regina ev., 8416 Dudar, Ady Endre utca 4., info@mikellabornek.hu.
Név: Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft., Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált kezelése során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Bírósági jogérvényesítés

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

Kártérítés és sérelemdíj
       
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben a megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja az adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a rendelések teljesítése, megrendelt csomagok kiszállítása érdekében adatait felhasználja, továbbá a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázist nyilvántartsa és kezelje kapcsolattartás, árukiküldés, számlázási adatok megadása és csomagküldő tevékenység céljából az érintett kérésére történő törlésig.


Alkalmazott jogszabályok:

 • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Dudar, 2022. május 12.

Letölthető pdf formátumban: Adatvédelmi nyilatkozat